Petiții

NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. dispune de procedure propria care au obiect reglementarea modului de soluționare a petițiilor primite de la investitori persoane fizice sau juridice ai AFIA.

Baza legala a acestor procedure o reprezintă Regulamentul ASF nr. 4/2018 pentru modificarea Regulamentului ASF nr. 9/2015 privind procedura de soluţionare de către entităţile reglementate şi supravegheate de ASF, în baza Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital şi a Legii nr.74/2015, a petiţiilor referitoare la activitatea acestora pe piaţa de capital Petiția este cererea, reclamația sau sesizarea prin care se aduc la cunoștința entitățîi fapte de natură a aduce atingere drepturilor sau intereselor petentului, formulată în scris și depusă la sediul entitățîi, la sediile secundare ale acesteia ori la sediile distribuitorilor, după caz, transmisă prin poștă sau poșta electronică ori prin sistem on-line, sau pe orice altă cale de comunicare care poate fi înregistrată pe un suport fizic sau optic (ex. telefon), prin intermediul căreia un petent sau împuternicițîi legali ai acestuia, care acționează exclusiv în numele petentului și fără un interes comercial propriu, își exprimă nemulțumirea cu privire la serviciul și activitatea de investițîi prestate în baza Legii nr. 297/2004, la prestarea serviciului de administrare a portofoliului fondului de investiții alternative sau la informațiile furnizate de entitate în urma solicitărilor de informațîi primite de la petenți. Petentul este persoana fizică sau juridică, investitor al entitățîi, care depune o petiție către NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. cu privire la serviciul și activitatea de administrare a fondurilor de investițîi alternative prestate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Fluxul informațional al petițiilor este următorul:

– înregistrarea;

– informarea conducătorilor

analiza propriu-zisă;

– prezentarea în scris a informaţiei pentru pregătirea răspunsului;

notarea în Registrul petițiilor a măsurilor întreprinse asupra petiției.

Modalitatea de depunere a petițiilor: Petițiile se transmit către Dl Marcel Mitranus – Ofițer de conformitate:

– e-mail: marcel.mitranus@novainvest.ro;

– telefon: 0374.059.008,

prin următoarele modalități:

la sediul NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A., la adresa Str. Ștefan Greceanu nr. 4, Sector 2, București ;

– prin e-mail, la adresa office@novainvest.ro;

– prin posta, la adresa Str. Ștefan Greceanu nr. 4, Sector 2, București;

– prin fax, la numărul 0374.090.495;

– prin orice alta cale de comunicare care poate fi inregistrată pe un suport fizic sau optic (ex. telefon).

Menționam în momentul de fata, NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. nu dispune de un sistem de înregistrare a convorbirilor telefonice și prin urmare nu se înregistrează petițiile/reclamațiile primite prin telefon.

Pentru solicitarea de informațîi cu privire la stadiul soluționării petițiilor adresate NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A.se pot folosi aceleași date de contact.

Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petentului (nume, prenume, adresa, date contact) nu se iau în considerare și se clasează, cu mențiuneaLIPSA DATE PETENT”.

În situația în care, un petent adresează mai multe petiții, în cadrul termenului legal de soluționare a primei petiții, sesizând aceeași problema sau probleme aflate în strânsă legătură intre ele, acestea se vor conexa, petentul urmând primească un singur răspuns, în care se face referire la toate petițiile primite.

Cererea de soluționare a petiției cuprinde în mod obligatoriu următoarele:

• numele și prenumele sau denumirea petentului;

• domiciliul sau sediul acestuia;

• obiectul petiției și eventual suma contestata;

• precizarea motivelor pe care se întemeiază petiția.

Ofițerul de conformitate al NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. ţine un registru la sediul AFIA, în format electronic (Registru unic de petiții) în care eventualele reclamaţîi/petiții ale investitorilor pot fi înregistrate cu promptitudine.

Registrul unic al petițiilor cuprinde în mod obligatoriu cel puțîn următoarele informații: (i) numărul petiției; (îi) data petiției; (iii) identitatea petentului, inclusiv adresa, numărul de telefon, e-mail și serviciul/activitatea prestat(ă) la care se referă; (iv) numele, prenumele și funcția persoanelor din cadrul NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A la adresa cărora s-a formulat petiția sau cărora petentul li s-a adresat pentru prestarea serviciului/activitățîi respective; (v) obiectul petiției; (vi) stadiul petiției; (vii) data și modul de soluționare a petiției; (viii) motivul pentru care petiția nu a fost soluționată favorabil (dacă este cazul); (ix) prejudiciul invocat de petent (dacă este cazul); (x) observații; Ofițerul de conformitate are obligația să răspundă la fiecare petiție/reclamație primită de la petenți într-un limbaj simplu și ușor de înțeles, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării acesteia, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă.

Răspunsul va fi formulat în scris, și va fi remis petentului la sediul societății, prin e-mail sau prin posta, conform solicitării și datelor de contact transmise de către petent.

În situația în care aspectele sesizate prin petiție necesită o cercetare mai amănunțită, NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A informa petentul cu privire la cauzele întârzierii și preciza termenul în care fi soluționată petiția care nu poate depăși cu mai mult de 15 zile termenul de 30 de zile de la înregistrarea petiției.

Atunci când este adoptată o soluție finală care nu răspunde/este în contradicție cu solicitarea/solicitările petentului, Petentul se poate adresa organelor și autorităților competente (precum ASF sau alte organe ale statuluidupă caz) sau se pot utiliza modalitățile de soluționare pe cale amiabilă a litigiilor, prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.

În scopul apărării drepturilor investitorilor, ASF verifică modul de aplicare și de respectare a prevederilor Regulamentului ASF nr. 9/2015 modificat prin Regulamentul ASF nr. 4/2018 și verifica modul de soluționare a petițiilor de către entități. În acest scop, NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A transmite trimestrial Autoritățîi de Supraveghere Financiară o copie în format electronic a Registrului unic de petițîi. Raportarea se transmite până în ultima zi a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea, în format electronic, prin încărcarea datelor în aplicația de raportări electronice și este semnată de conducerea societațîi și de ofițerul de conformitate. Pentru asigurarea transparenței modului de înregistrare și soluționare a petițiilor, NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A are obligația de a transmite Autoritățîi de Supraveghere Financiară rapoarte conțînând informațîi cu privire la situația generală a petițiilor, după cum urmează: a) numărul total de petițîi înregistrate pe lună și pe an; b) numărul total de petițîi soluționate favorabil pe lună și pe an; c) numărul total de petițîi soluționate nefavorabil pe lună și pe an; d) numărul de petițîi în curs de soluționare pe lună și pe an.

Rapoartele vor fi transmise Autoritățîi de Supraveghere Financiară trimestrial și anual, până în ultima zi a lunii următoare trimestrului, respectiv anului pentru care se face raportarea, semnate electronic cu semnătură electronică extinsă validă. Exista posibilitatea soluționării alternative a diferendelor, și anume: 1. Medierea. Pentru soluționarea diferendelor pe cale amiabila, petenții, pot apela la serviciile unui mediator, a căror activitate este reglementata prin Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator. 2. Autorități publice: Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) sau Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Investitorii se pot adresa oricăreia dintre autoritățile menționate în vederea soluționării petiției. Termenul maximum de răspuns este de 30 (treizeci) de zile de la data primirii petiției de către autoritatea destinatara. Entitatea de Soluționare Alternativa a Litigiilor (SALFIN) Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F) a înființat SALFIN, o entitate creata în cadrul A.S.F cu scopul de a permite consumatorilor apeleze gratuit la un mecanism de soluționare alternativa a litigiilor din domeniul financiar nonbancar. Misiunea SALFin este de a organiza soluționarea extrajudiciara a disputelor financiare nonbancare, interne sau transfrontaliere, în materie de consum.

Conciliatorii din domeniul financiar nonbancar cu experiență în mediere, negociere sau arbitraj pot propune sau impune o varianta de soluționare a litigiului în mod echilibrat, imparțial, într-un termen rezonabil și fară costuri pentru consumatori. SALFin informează părțile cu privire la derularea și consecințele alegerii uneia dintre procedurile de soluționare. Consumatorul este cel care decide derularea procedurii aleasa, iar SALFin informa comerciantul cu privire la constituirea și rezolvarea cererii. Pentru soluționarea unui litigiu cu un profesionist/comerciant prin aplicarea procedurii SAL, consumatorul trebuie își exprime aceasta opțiune în mod voluntar și se adreseze SALFin în scris, direct la sediul SALFin, prin posta sau prin mijloace electronice de comunicare. Mai multe informații privind Entitatea de Soluționare Alternativa a Litigiilor (SALFIN) regăsesc la adresa http://www.salfin.ro/.