Protecție date cu caracter personal

Atunci când folosiți site-ul sau serviciile noastre, este posibil NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. colecteze, direct sau indirect, anumite date personale despre dumneavoastră.

Când apelați la serviciile noastre financiare, colectam date despre situația dumneavoastră financiara și putem folosi aceste date pentru a furniza serviciile solicitate și a procesa cererile dumneavoastră, pentru a caută cel mai potrivit serviciu sau produs pentru dumneavoastră, pentru a preveni frauda sau alte incidente de plata.

De asemenea, vom colecta și folosi date nepersonalizate în scopul realizării de statistici și pentru a ne ajuta în îmbunătățirea calității serviciilor oferite către dumneavoastră, pentru a înțelege mai bine profilul clienților noștri. NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. se angajează utilizeze datele dumneavoastră personale în conformitate cu obiectivele prevăzute și se angajează păstreze confidentialitatea informațiilor personale colectate, în condițiile prevăzute de legislația aplicabila.

Prevederile din prezentul document nu se extind asupra paginilor de web ale terților cu link-uri către site-ul NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. Începând cu 25 Mai 2018 este în vigoare Regulamentul General privind Protecția Datelor [GDPR], acronimul de la EU General Data Protection Regulation, și se refera la Regulamentul nr. 679/2016 al UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

În conformitate cu acest regulament: Datele cu caracter personal ale investitorilor vor fi prelucrate de către NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. în următoarele scopuri:

– prestare de servicii în conformitate cu prevederile legislației privind piață de capital, în baza autorizației eliberate de către Autoritatea de Supraveghere Financiara;

– conformitatea cu oricare reguli, legi și reglementari, coduri sau practici ori directive aplicabile sau asistarea în aplicarea legii sau în anchetele desfășurate de autoritățile relevante (organismele de reglementare, autoritățile fiscale și financiare, desfașurarea de controale de audit, de supraveghere și de investigație)

Datele cu caracter personal vor fi:

– procesate în mod legal, corect și într-o maniera transparenta fata de dumneavoastră, persoana vizata (‘principiul legalității, corectitudinii și transparentei’);

– colectate în scopuri specifice, explicite și legitime și fară a fi prelucrate ulterior într-o maniera incompatibila cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioara în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifica sau istorica ori în scopuri statistice nu este considerata incompatibila cu scopurile inițiale, în conformitate cu prevederile art. 89 alin. (1) din Regulamentul UE 679/2016 (’limitări legate de scop’);

– adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate (‘reducerea la minimum a datelor’);

– exacte și, în cazul în care este necesar, actualizate; trebuie se ia toate masurile necesare pentru a se asigura datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fară întârziere (‘exactitate’);

păstrate într-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depașește perioada necesara îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsură în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare stiințifica sau istorica ori în scopuri statistice, în conformitate cu art. 89 alin. (1) din Regulamentul UE 679/2016, sub rezerva punerii în aplicare a masurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor și libertaților persoanei vizate (‘limitări legate de stocare’);

– prelucrate într-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotrivă pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare (‘integritate și confidențialitate’).

Persoana vizata are, de asemenea, drepturi în temeiul GDPR. Acestea constau din:

– Dreptul de a fi informat

– Dreptul de acces

– Dreptul la rectificare

– Dreptul de ștergere

– Dreptul de a restricționa procesarea

– Dreptul la portabilitatea datelor

– Dreptul de a obiecta

– Drepturi legate de luarea de decizii automatizate și de profilare.

Datele cu Caracter Personal vor fi prelucrate de către NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. pentru o perioada egala cu perioada stabilita de cerințele legale aplicabile în domeniul dreptului muncii, al legislației fiscale/financiare, precum și al altor legi, reglementari și/sau alte prevederi specifice normelor aplicabile în sectorul de activitate al NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A.

În plus, NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. este îndreptățit prelucreze Datele cu Caracter Personal ale Investitorilor prin respectarea termenelor de prescripție conform normelor procedurale impuse de legislația românească civila și/sau penala. Confidentialitatea.

NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. asigura caracterul confidențial al Datelor cu Caracter Personal ale prin stabilirea unor proceduri interne în acest sens. În plus, NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. se asigura personalul, afiliații, împuterniciții și subimputernicitii implicați în prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopurile enumerate sunt informați despre caracterul confidențial al Datelor cu Caracter Personal, au fost formați corespunzător în ceea ce privește sarcinile lor și au semnat acorduri scrise de confidențialitate privind utilizarea Datelor cu Caracter Personal. Limitarea accesului. NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. se asigura accesul la Datele cu Caracter Personal se limitează la angajații, afiliații, împuterniciții și subimputernicitii care prestează servicii în conformitate cu procedurile interne. NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. a desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor, iar persoana desemnata poate fi contactata la office@novainvest.ro.